Verktøy

Vizir benytter ulike test-verktøy i rekrutteringsprosesser, karriererådgivning, teamutvikling og lederutvikling.

I Vizir er vi opptatt av å bruke verktøy av høy kvalitet, men ingen metode eller instrument gjør jobben alene. Det kreves fagkunnskap for å velge en hensiktsmessig metode, samt å forstå metodens muligheter og begrensninger. Vizir vektlegger derfor at våre verktøy og metoder utføres av personer som har kompetanse og kunnskaper om personlighet og personlighetstesting. Alle kandidater som gjennomfører tester hos oss får en grundig og konstruktiv gjennomgang av resultatet.
Vårt primære utvelgelsesverktøy leveres av Cut-e Norge AS og er godkjent av Det Norske Veritas.

Shapes – personlighetsprofil (Cut-e)

Shapes er et kompetansebasert system av adaptive, computerbaserte spørreskjemaer som muliggjør detaljert kartlegging av en persons kompetanser som leder, entreprenør eller fagspesialist. Shapes baserer seg på adalloc, en måleteknologi som er utviklet av Cut-e. Teknologien gjør det mulig å oppnå høyt differensierte kompetanseprofiler med kort administrasjonstid (ca. 20 minutter). Shapes baserer seg på en personlighetsmodell som inneholder 18 personlighetsdimensjoner. Disse personlighetsdimensjonene lader på de ulike kompetansene i Shapes kompetansemodell. Dette gjør det mulig å kartlegge kompetansebasert potensial selv hos kandidater som ikke har hatt muligheten til å vise den aktuelle atferden i sin karrière så langt. Rekruttering av traineer er et eksempel på en slik situasjon, og hvor blant annet lederegenskaper bør undersøkes.

Views – Mål på holdninger og motivasjon (Cut-e)

Det er utbredt enighet om at mennesker jobber bedre i situasjoner der det er samsvar mellom personlige verdier og de verdier som befinner seg i organisasjonen og i arbeidsmiljøet. Mennesker er mer fremgangsrike og effektive dess mer arbeidsmiljøet og personlige verdier, motiver og interesser harmonerer. Dette vil gjelde enten vi jobber alene eller sammen med andre. Testverktøyet Views måler verdier knyttet til andre mennesker, til grupper av mennesker og til konsepter og situasjoner. Verdiene måles ved at personen som besvarer testen tar stilling til utsagn som omhandler kognitive, følelsesmessige og atferdsmessige forhold i en yrkesmessig sammenheng. Denne testen har tilsvarende kort administrasjonstid og tar kandidaten ca. 20 minutter å gjennomføre.

NEO PI-R

Denne testen er basert på femfaktor-modellen. Testen måler fem faktorer og 30 fasetter (seks fasetter under hver faktor). Det tar ca. 45 minutter å svare på de 240 spørsmålene som inngår i testen. Dette er en av verdens mest anerkjente personlighetstester. Den har omfattende dokumentasjon og er godt egnet til bruk i rekruttering.

Jungiansk Type Indikator (JTI)

Hva er JTI?
JTI er et ikke-evaluerende psykologisk verktøy, dvs. den sier noe om hvordan mennesker kan være forskjellige, uten at dette innebærer noen sortering i “bra” eller “mindre bra”. JTI er basert på den sveitsiske psykologen C. G. Jungs lære om psykologiske typer, videreutviklet av Ringstad og Ødegård. JTI er enkel å bruke og lett å forstå. Den gjør det mulig å si noe om hva som er typisk for en person, dvs. hva som faller naturlig for personen å gjøre (personens preferanse) i en gitt situasjon, uten at personen nødvendigvis behøver å opptre likt hele tiden. JTI er nyttig i mange sammenhenger. Den kan hjelpe oss til å forstå likheter og forskjeller mellom oss selv og andre mennesker, hvorfor vi foretrekker noen arbeidsoppgaver og arbeidsmåter framfor andre, hvorfor vi raskt “finner tonen” med noen mennesker, mens vi kan oppleve andre som vanskeligere å kommunisere med.

Evnetester – Hvorfor evnetester i ansettelsesprosessen? (Cut-e)

Forskning gjennom mange år har vist at evnetester kan være svært effektive for å predikere langvarig yrkesmessig suksess. Det finnes knapt noe verktøy som gir så god støtte ved personvurderinger i en yrkesmessig sammenheng som evnetestene. Dessuten er de lite ressurskrevende. Vizir tilbyr avanserte evnetester som fullt ut utnytter de mulighetene Cut-e gir. Alle våre tester har et forretningsrelatert innhold mange kjenner seg igjen i, og passer derfor godt ved vurdering av selv meget kritiske kandidater. Skreddersydd testutvikling er en annen mulighet dersom du har helt spesielle diagnostiske behov. Alle tester er utviklet av Cut-e og er lagt opp slik at de kan administreres uten en testadministrator til stede. Det betyr at alle testene i tillegg til å brukes diagnostisk, også kan benyttes i web-baserte seleksjonsprosesser. Alle testene i scales-batteriet er:

  • Selvforklarende på grunn av interaktive eksempler.
  • Vanskelige å jukse på fordi testledd genereres individuelt for hver kandidat som tar testen. Denne unike teknikken sikrer at hver kandidat får en helt individuell versjon av testen. I tillegg motvirker metoden at kandidater lærer seg testen etter flere gangers gjennomgang.
  • Uavhengige av maskinvare på grunn av bruk av vektorer. Presentasjonen av hver oppgave tilpasser seg skjerminnstillingene (oppløsning og proporsjoner) til kandidaten, noe som gjør at problemer relatert til maskinvare og hastighet på Internett-oppkobling unngås.

Scales Lt-e – Språktester (Cut-e)

I takt med globaliseringen har det vist seg at engelsk er førstevalget av språk innenfor næringslivet. Av denne grunn blir det stadig viktigere for næringslivet å inneha engelskkunnskaper for internasjonal kommunikasjon. Scales Language Test English møter denne utviklingen ved å måle hvorvidt ens engelskkunnskap er tilstrekkelig i internasjonale sammenhenger.